Web site tham khảo

Một số website tham khảo:

Cổng thông tin điện tử - Bộ Nông nghiệp

www.agroviet.gov.vn                                       

Cục bảo vệ thực vật

www.ppd.gov.vn 

Trung tâm khuyến nông khuyến ngư quốc gia

www.khuyennongvn.gov.vn 

Đại học nông nghiệp Hà Nội

www.hua.edu.vn 

Đại học nông lâm Tp. HCM

www.hcmuaf.edu.vn 

Đại học Cần Thơ

www.ctu.edu.vn

Than bùn

Than bùn là sản phẩm phân hủy của thực vật, màu đen hoặc nâu, xuất hiện từng lớp mỏng. Đây là một hỗn hợp của thực vật; mùn, vật liệu vô cơ và nước, trong đó di tích thực vật chiếm hơn 60%. Xác thực vật được tích tụ lại, được đất vùi lấp và chịu tác động của điều kiện ngập nước trong nhiều năm. Với điều kiện phân huỷ yếm khí các xác thực vật được chuyển thành than bùn.